Jak nastavit uživatelské role?

Představení

Představení:

Tato funkce vám umožní definovat různé role v účtu primaERP. Podle výchozího nastavení je osoba, která založila účet, majitelem účtu a má právo přidělovat práva dalším účastníkům týmu.
Určité kompetence souvisí s přidělenými rolemi, které se dají nastavit v nastavení aplikace. Stupeň kompetencí umožňuje přístup k důležitým funkcím jakojsou například zákazníci, projekty, ceny apod.

Role v primaERP:

  • Majitel účtu - Majitel účtu má kontrolu nad celým účtem: může spravovat projekty, zákazníky, činnosti a nastavení účtu, rovněž rozhoduje o aktivaci nebo deaktivaci účtu a může předat vlastnické právo účtu jiné osobě.

  • Správce účtu - Správce má základní kontrolu nad účtem: může spravovat projekty, zákazníky, činnosti a nastavení účtu. Rovněž může deaktivovat / vymazat uživatele, včetně sebe. Může si prohlížet časové záznamy všech členů týmu.

  • Správce projektů Time Tracking - Uživatel s nastaveným právem správce projektů může vytvářet nové projekty a spravovat je. Může zvát nové členy a upravovat všechny záznamy času v rámci projektu.

  • Pokročilý uživatel Time Tracking - Uživatel s touto rolí může prohlížet všechny ceny v aplikaci a také nastavit, upravit nebo vymazat ceny u vlastních časových záznamů.

  • Uživatel Time Tracking - Toto je výchozí role, která je přidělena každému uživateli modulu Time Tracking. Může vytvářet, upravovat nebo mazat vlastní časové záznamy.

  • Uživatel Billing - Uživatel s touto rolí má základní práva v modulu Billing. Může vytvářet, upravovat nebo mazat hodinové sazby nebo účty, které jsou založeny na záznamech z modulu Time Tracking.

  • Uživatel Attendance - Toto je výchozí role, která je přidělena všem uživatelům modulu Attendance. Uživatel může zadávat čas příchodu a odchodu, zaznamenávat přestávky, nebo si prohlížet svoje výkazy, aby je mohl zkontrolovat, vytisknout, nebo je odeslat ke schválení vedoucímu. Uživatel s touto rolí může jenom zastavovat stopky, nikoli upravovat svoje záznamy.

  • Pokročilý uživatel Attendance - Uživatel s touto rolí může zaznamenávat pracovní čas a upravovat svoje časové záznamy ve výkazu práce.

  • Správce Attendance - Uživatel má všechna oprávnění jako předchozí uživatelé, navíc si může prohlížet výkazy všech uživatelů, kteří mají přístup do modulu Attendance. Rovněž má přístup do nastavení Attendance, kde může spravovat projekt a činnosti, které slouží pro zaznamenávání docházky.

Když uživatel obdrží pozvánku do primaERP aplikace, měl by kontaktovat majitele nebo správce účtu, aby mu přidělil konkrétní oprávnění, pokud tak již neučinil dříve.

Kde mohu najít role a příslušné kompetence:
Tato funkce je přístupna jen majiteli nebo správci účtu.

  A) Klikněte na ikonku "Nastavení", která se nachází v pravém horním rohu obrazovky.
B) Z podmenu vyberte "Role".
C) Zde najdete přehled všech rolí. Po kliknutí na určitou roli, uvidíte seznam kompetencí, které se vztahují k příslušné roli.

Jak mohu přidělit roli uživateli:
Tato funkce je přístupna jen majiteli nebo správci účtu.

A) Klikněte na ikonku "Nastavení", která se nachází v horním rohu obrazovky.
B) Vyberte "Uživatelé".
C) Vyberte uživatele, kterému chcete přidělit roli.
D) Klikněte na "Přidělené role". 
E) Označte role, které chcete přidělit uživateli.

 

Podrobnější informace o kompetencích, které jsou spojeny s konkrétní rolí naleznete po kliknutí na odkaz "Kompetence", který se nachází v modrém rámečku dole. Po kliknutí sem uvidíte veškerá práva, která má daný uživatel.

Jak mohu upravit role:
Tato funkce je přístupna jen majiteli nebo správci účtu.

A) Klikněte na ikonku "Nastavení", která se nachází v pravém horním rohu obrazovky.
B) Vyberte "Uživatelé".
C) Vyberte uživatele, jehož role chcete upravit.
D) Klikněte na "Přidělené role".
E) Označte role, které chcete odebrat uživateli.

 

Podrobnější informace o kompetencích, které jsou spojeny s konkrétní rolí naleznete po kliknutí na odkaz "Kompetence", který se nachází v modrém rámečku dole. Po kliknutí sem uvidíte veškerá práva, která má daný uživatel.

Přehled kompetencí:
Níže naleznete přehled kompetencí, které se vztahují k jednotlivým rolím.

 
Majitel účtu Správce účtu Všichni uživatelé
Plná kontrola nad nastavením účtu včetně možnosti předání vlastnickéo práva jinému uživateli nebo vymazání účtu   x
   
Správa účtu (přístup k základnímu nastavení účtu)   x  x    
Správa uživatelů (možnost přidat, vymazat, aktivovat či deaktivovat uživatele účtu)   x  x    
Uživatelské nastavení (možnost např. změnit jazyk apod.)
x x x

Modul Time Tracking

  Uživatel Time Tracking Majitel účtu Správce účtu Správce projektů Pokročilý uživatel TT
Plný přístup do TT   x x    
Správa klientů   x x x  
Správa činností   x x
 
Vytváření nových projektů   x x x  
Sledování času x x x x x
Sledování času bez projektu x x x x x
Správa soukromých projektů x x x x x
Správa vlastních časových záznamů x x x x x
Prohlížení časových záznamů členů týmu x x x x x
Správa vlastních projektů x x x x x
Správa časových záznamů   x x    
Prohlížení cen   x x
Úprava cen   x
 

Modul Billing

  Uživatel Billing Majitel účtu Správce účtu

Plný přístup do modulu Billing x x      

Modul Attendance
Správce Attendance Pokročilý uživatel Attendance Uživatel Attendance
Plný přístup do Attendance x

  
Možnost prohlížení a editace výkazů xx

Zadávání času příchodu a odchodu xxx

Feedback and Knowledge Base